Alle nieuws

Pers

  TOUTES LES ACTUALITES

  Accéder à la newsroom

  Het tutoraat in de strijd tegen zittenblijven

  26-08-2015
  BNP Paribas Fortis Foundation zet haar steun voort aan de tutoraatprogramma’s die haar universitaire partners ontwikkelden en geeft een praktische gids over het tutoraat uit om verenigingen, instellingen of universiteiten die daarvoor belangstelling hebben, te laten delen in hun rijke ervaring.

  Dankzij de tutoraatprogramma’s van de vier universitaire partners* van BNP Paribas Fortis kunnen studenten hoger onderwijs hulp verlenen aan kinderen en jongeren die moeilijkheden ondervinden op school en uit kansarme milieus komen. Die hulp neemt de vorm aan van pedagogische ondersteuning of advies over de overgang naar het hoger onderwijs. Zo kregen in 2014 bijna 3.400 leerlingen uit het secundair onderwijs hulp van ruim 650 studenten. BNP Paribas Fortis Foundation heeft er zich toe verbonden om die partners opnieuw voor drie jaar financieel te steunen en hen elk 25.000 euro per jaar toe te kennen. De hernieuwde steun volgt op de budgetverhoging met bijna 35% van de stichting vanaf 2016.

  Geëngageerde jongeren

  De studenten-tutoren zien hun leerlingen een tot meerdere keren per week gedurende minstens een semester. Ze engageren zich dus voor lange tijd. Naast hun cursussen en examens, steken de studenten veel tijd en energie in hun tutorschap. Sommigen vonden hierin hun roeping en werden leraar, soms zelfs in de school waar ze als tutor werkten. 

  Gratis voor de leerlingen

  De uit kansarme milieus afkomstige leerlingen genieten op onderwijsvlak niet dezelfde kansen als andere leerlingen. Om hun toegang tot begeleiding bij hun studies te garanderen, is het tutoraat volledig gratis voor hen. 

  Win-winleersituatie

  Het bijzondere aan de tutoraatrelatie is dat ze voor een win-winleersituatie zorgt. De leerling krijgt ondersteuning voor bepaalde vakken of vaardigheden, of advies over de overgang naar het hoger onderwijs. Hij vindt zijn zelfvertrouwen en motivatie terug. De leerling kan zich identificeren met de tutor omdat ze vaak niet zoveel in leeftijd verschillen en soms zelfs uit hetzelfde sociale en culturele milieu komen. De tutor ontwikkelt pedagogische en sociale vaardigheden. Door die ervaring op zijn cv te vermelden, kan hij zich onderscheiden van andere kandidaten, of ze nu een carrière in het onderwijs ambiëren of niet. 

  Succesfactoren van een tutoraatprogramma

  Behalve de tutor en de leerling zijn er bij het tutoraat nog andere mensen betrokken zoals de coördinatoren van het programma. De algemene coördinator is de projectverantwoordelijke op de universiteit. Hij beheert de contacten met de school, rekruteert de tutoren, leidt ze op en begeleidt ze ook gedurende hun hele tutoraatervaring. Verder heeft elke school een lokale coördinator: een leraar of een administratief medewerker. Hij is de contactpersoon voor de tutoren, de leerlingen, de leraars en de algemene coördinator van het programma. Het engagement en de betrokkenheid van alle partijen en een goede onderlinge communicatie zijn essentiële factoren die bijdragen tot het succes van het tutoraatprogramma.

  En de rol van de school in heel dit verhaal?

  De school speelt een belangrijke rol in het tutoraat. Om de continuïteit van de schoolwerking te waarborgen vinden de tutoraatsessies binnen de muren van de school plaats. Ook de rol van de leraars is cruciaal. De tutoren hebben van de leraars inlichtingen nodig over het in de klas gevolgde programma of over de moeilijkheden die sommige leerlingen ondervinden om ze doeltreffend te kunnen helpen. 
  Bovendien vaart de school wel bij het tutoraat, door in het leerproces externe studenten te betrekken die de leerlingen ondersteuning op maat bieden. 

  Een praktische gids over het tutoraat

  De stichting, die zich al vele jaren aan de zijde van haar universitaire partners inzet om het tutoraat te behartigen en uit te breiden, wil liever als partner handelen dan als verstrekker van gerichte financiële hulp. Bijgevolg financierde de stichting de uitgave van een praktische gids over het tutoraat, gebaseerd op de ervaring van haar universitaire partners, maar ook op die van drie vzw’s: la Teignouse AMO, La Fabrique de Soi en AMO GRAInE.

  U kunt de gids raadplegen op de website van BNP Paribas Fortis Foundation of hem aanvragen bij de stichting via  foundation@bnpparibasfortis.com

  Het belang van educatie in het mecenaatbeleid van BNP Paribas Fortis 

  Educatie staat centraal bij de stichting. Al sinds haar oprichting staan ze aan de zijde van diverse verenigingen die zich inzetten voor educatieve projecten voor kinderen en jongeren in moeilijkheden. De steun aan het tutoraat ligt in de lijn van die benadering, met als extra dimensie dat het jongeren zijn die andere jongeren helpen en zo bijdragen aan de opbouw van een solidairdere samenleving.

  Getuigenissen van leerlingen: “Het is een heel belangrijke sessie die me veel helpt. Dankzij het tutoraat kreeg ik extra uitleg en begrijp ik de wiskunde beter”. “Het is een goede ervaring, je durft meer vragen te stellen.” 

  * De universiteiten van Louvain en van Namur, de AUHA (Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen), Schola ULB (Université Libre de Bruxelles) en de UAB (Universitaire Associatie Brussel).

  back-to-top